Egzekucja alimentów za granicą

 Pierwszym sposobem egzekucji alimentów jest skorzystanie z Konwencji Nowojorskiej. W tej procedurze osoba uprawniona do alimentów lub jej przedstawiciel ustawowy może zwrócić się do sądu okręgowego, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, z prośbą o przesłanie do sądu kraju pobytu dłużnika alimentacyjnego dokumentów upoważniających do przeprowadzenia egzekucji alimentów.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w celu uzyskania alimentów w oparciu o w/w Konwencję:
 • wniosek w sprawie uzyskania świadczeń alimentacyjnych
 • pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych - podpisane przez wierzyciela w obecności notariusza
 • oryginał zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • oryginał skróconego aktu małżeństwa
 • kserokopię wyroku orzekającego alimenty
 • szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych (sporządzony własnoręcznie przez wierzyciela)
 • informacja dotycząca konta bankowego (nazwę, adres banku, numer konta, numery SWIFT - BIC i IBAN)
 • podpisane fotografie: dłużnika i wierzyciela
 • podanie wierzyciela o przyjęcie wniosku

 

Druga możliwość dochodzenia alimentów gdy dłuznik przebyw zagranicą wynika z rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, które weszło w życie z dniem 18 czerwca 2011 r. Zgodnie z nim osoba nieotrzymująca alimentów może wystąpić za pośrednictwem sądu okręgowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania do specjalnego urzędu centralnego w kraju UE, w którym mają być dochodzone alimenty. Rozporządzenie można stosować tylko na terenie krajów członkowskich UE, z wyłączeniem Danii. Stosowana na podstawie rozporządzenia procedura ma zastosowanie tylko do wyroków zasądzających alimenty orzeczonych po 1 marca 2002 r.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w celu uzyskania alimentów w oparciu o w/w Rozporządzenie:

 • podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego
 • wniosek wierzyciela (formularz załącznik VI do rozporządzenia)
 • wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporządzeni) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela
 • odpis wyroku/postanowienia zasądzający alimenty z klauzulą prawomocności przygotowany do obrotu zagranicznego
 • zestawienie zaległości alimentacyjnych

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o poszukiwanie dłużnika w celu uzyskania alimentów w oparciu o w/w Rozporządzenie:

 • podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego
 • wniosek o poszukiwanie dłużnika ( formularz nr. V do rozporządzenia)
 • kopia wyroku/postanowienia/ugody zasądzającego/j alimenty z klauzulą prawomocności oraz przygotowany do obrotu zagranicznego
 • zestawienie zaległości
 • wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik l lub II do rozporzadzenia) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela

 

Ułatwienia dla osób, które mają problemy z otrzymywaniem zasądzonych alimentów z powodu przebywania osoby zobowiązanej do alimentów za granicą wprowadził obowiązujący od 1 października 2008 r. Fundusz Alimentacyjny. Według przyjętej w ustawie definicji bezskuteczna egzekucja występuje również w sytuacji, jeśli nie można wszcząć lub prowadzić egzekucji przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności gdy:

 • brak jest podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • nie ma możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

W takiej sytuacji osoba, która nie otrzymuje alimentów, powinna złożyć w swojej gminie zamieszkania wniosek o przyznanie jej świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wykazując przy tym jednocześnie bezskuteczność wcześniej podjętych działań egzekucyjnych.

Data dodania: 07-11-2013

powrót

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: