Jak odzyskać utracone środki z polisolokaty ?

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czyli tzw. polisolokaty, stanowią specyficzną umowę ubezpieczenia na życie, która w odróżnieniu od tradycyjnych umów ubezpieczenia, umożliwia inwestycję wpłaconej składki w fundusze kapitałowe. W istocie są to zatem produkty finansowe, łączące inwestycje z ubezpieczeniem. 
Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie: Rzecznik Finansowy) w raporcie z dnia 7 grudnia 2012 r. dotyczącym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, do najczęstszych „grzechów” podmiotów rynku finansowego, posiadających w swej ofercie polisolokaty, zaliczył:
  • oferowanie umowy ubezpieczenia jako bezpiecznej lokaty z wysokim zyskiem;
  • utratę znacznej części wpłaconych środków (nawet 100%) w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu wskazanego w dniu jej zawarcia;
  • niepoinformowanie, iż umowa do której przystępują jest umową ze składką regularną, płatną np. co roku przez 15 lat, a nie składką jednorazową;
  • brak zysku po zakończeniu trwania wieloletniej umowy ubezpieczenia;
  • wysokie opłaty administracyjne i inne, pobierane w trakcie trwania umowy, o których nie informowano w momencie jej zawierania;
  • inne, błędne informacje co do istotnych elementów umowy, przekazywane przed zawarciem (przystąpieniem do) umowy np. na temat przewidywanych gwarantowanych zysków (nawet kilkudziesięcioprocentowych) czy możliwości wycofania całości wpłaconych kwot w dowolnym momencie bez opłat i z zyskiem, nie stosowania opłaty likwidacyjnej lub jej wysokości.
Konsekwencją opisanych powyżej nieprawidłowości jest bardzo często utrata przez konsumenta, który zawarł taką umowę, całości lub znacznej części zainwestowanych środków.
Od pewnego czasu posiadacze polis kapitałowych dostali jednak do ręki nowe argumenty w walce o odzyskanie zapłaconych składek.
Bardzo często umowy mające za przedmiot polisolokaty, zawierają zapisy kształtujące prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Niektóre z nich zostały już w toku kontroli sądowej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. W orzecznictwie sądów powszechnych zaczęto uznawać opłaty likwidacyjne za bezprawne, a korzyści z nich rażąco jednostronne dla banku lub ubezpieczyciela. W takich sytuacjach sądy zazwyczaj zasądzają zwrot opłaty likwidacyjnej konsumentom, uznając opłatę likwidacyjną za świadczenie nienależne. Okres przedawnienia żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej wynosi 10 lat.
Jeśli jesteś w podobnej sytuacji Nasza Kancelaria pomoże ci odzyskać wpłacone środki. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym.

Data dodania: 25-02-2017

powrót

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: